jQuery各种前端正则表达式

蚊子 2022年08月16日 112次浏览

由字母、数字、下划线、点、减号组成
只能以数字、字母开头或结尾,且长度为4-18

var reg = /^[0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z/.-]{2,16}[0-9a-zA-Z]$/;

年 月日

var reg = /^\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}$/;

邮 箱

var reg=/^\w+@\w+(\.[a-zA-Z]{2,3}){1,2}$/;

手机号码以13,15,18开头
手机号码由11位数字组成

var reg = /^1[358]\d{9}$/;

包含汉字、字母、数字、下划线以及@!#$%&*
长度为4-20个字符
注意:一个汉字占两个字符

var reg=/^([\u4e00-\u9fa5]|\w|[@!#$%&*])+$/;
var len=nickName.replace(/[\u4e00-\u9fa5]/g,"xx").length;
	
if(len<4||len>20){
$("#nickNameId").html("1、长度为4-20个字符<br/>2、一个汉字占两个字符");
$("#nickNameId").removeClass().addClass("error_prompt");
return false;
}